Aanjager/coach

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een aanjager/coach. Het betreft een functie voor 24 uur per week, voor de duur van 8 maanden, met optie tot verlenging.

De gemeente Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners.
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Aanleiding
De gemeente Zoetermeer heeft besloten om per 1 januari 2021 een werkbedrijf op te richten. In dit werkbedrijf worden de huidige activiteiten van het sociaal werkbedrijf DSW en de activiteiten van de gemeente Zoetermeer gericht op werk en ontwikkeling ondergebracht. Het nieuwe werkbedrijf gaat zich richten op de volgende klantgroepen:

 • WSW- medewerkers die nog vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
 • Medewerkers met een indicatie ‘Nieuw Beschut Werken’;
 • Alle kandidaten die vallen onder de participatiewet;
 • Leerlingen uit het praktijk en speciaal onderwijs.

Het gaat om een kwetsbare groep kandidaten die niet zonder ontwikkeling en begeleiding naar werk kan uitstromen of (nog) niet in een reguliere werkomgeving aan de slag kan, maar wel stappen in ontwikkeling kan maken.

De constatering dat er sprake is van een concentratie van steeds moeilijker bemiddelbare werkzoekenden terwijl er in de toekomst sprake is van een beperkter budget, vraagt om een andere aanpak, een ander instrumentarium en een andere ondersteunende organisatievorm. Dit alles vraagt om heroverweging op:

 • Focus en activiteiten: ontwikkeling en werk in nauwere samenwerking met werkgevers;
 • Processen: efficiënter ingericht en nog meer doen wat werkt. Loslaten wat belemmerend werkt;
 • Kostenbewuste inzet van middelen: effectieve en rendabele inzet van beschikbare budgetten, gericht op duurzame uitstroom en / of groei in ontwikkeling of loonwaarde.

Team Madurodam
Als basis voor de inrichting van het Werkbedrijf is een Organisatie Inrichtingsplan (OIP) opgesteld. Ter voorbereiding op de start van het Werkbedrijf per januari 2021 wordt op kleinere schaal gestart met het vormgeven van nieuwe werkwijzen, op basis van de uitgangspunten uit het OIP. Dit project is Madurodam gedoopt. De volgende uitgangspunten zijn hierbij leidend:

 • Klantmanagers worden werkregisseurs en zijn het belangrijkste instrument;
 • We richten ons op meedoen en / of aan het werk helpen van werkzoekenden (doelmatigheid);
 • We gaan uit van een dubbele klantbenadering; zowel werkzoekende als werkgever bedienen we zo optimaal mogelijk;
 • Voor de ontwikkeling van werkzoekenden hebben we twee stromingen:
  • Intensieve begeleiding;
  • Op weg naar werk;
 • Leren en ontwikkelen staat centraal; zowel voor medewerkers als klanten.

In team Madurodam leren we al werkende weg hoe de doelstellingen en inrichtingsvoorstellen kunnen worden vormgegeven, geconcretiseerd en gerealiseerd. Dit doen we volgens het concept van prototyping: we starten in het klein met twee teams om te kijken wat werkt en passen al gaande weg verbeteringen toe op basis van wat we ervaren. Onderdelen die we gaan toetsen zijn o.a. welke rollen en expertise wenselijk en nodig zijn in beide teams. Daarnaast kijken we op welke manier we het beste samenwerken en hoe we methodisch werken in het toekomstige werkbedrijf verder vormgeven. De opgedane kennis wordt gedeeld met de overige klantmanagers en de rest van de organisatie. In Madurodam leggen we nadruk op de volgende aspecten:

 • De dienstverlening in Madurodam richt zich op het meedoen en / of aan het werk helpen van mensen (doelmatigheid) en zet in op ontwikkeling van de klant;
 • Vakmanschap en ontwikkeling van medewerkers;
 • De samenwerking met de andere onderdelen wordt ontwikkeld en versterkt. Denk hierbij aan Inkomen, Handhaving, Schuldhulpverlening, WMO en sociale partners;
 • De werkzame elementen van de huidige aanpak borgen in de dienstverlening binnen het werkbedrijf. Dit geldt voor de dienstverlening aan werkzoekenden en aan werkgevers. Beiden zijn klant van het werkbedrijf;
 • Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om groepsgerichte aanpak te vormen en trajecten te maximeren.

Opdracht
Om de teams te begeleiden in de ontwikkeling naar een team dat werkt volgens het principe van ‘samensturing’, wordt een coach geworven. Deze coach begeleidt de teams in dit proces.

Het nieuwe werkbedrijf wordt een lerende organisatie. Dat vraagt investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers en van klanten. In Madurodam is dit ook een uitgangspunt. Leren door te doen volgens het principe van prototyping: we starten in het klein met het ontwerp en verfijnen dit al gaandeweg. We leren van onze aanpak: wat werkt, waarom werkt het en wat levert een duurzaam resultaat tegen een verantwoorde prijs?

Leren gaat echter niet alleen over de inhoud, maar ook over de manier van werken als team. We willen vanuit (de visie van) ‘samensturing’ de teams organiseren. We zoeken samen vanaf het begin naar nieuwe antwoorden. In het dagelijks werkproces leren de teams, oefenen ze ‘het nieuwe gedrag’, toetsen ze de aanpak. Dat vraagt aandacht voor:

 • Eigenaarschap;
 • Gedeelde verantwoordelijkheden;
 • Balans tussen zelf / samen;
 • Werkend leren vormgeven;
 • Spelregels;
 • Taakverdeling;
 • Organiseren van overleg en besluitvorming;
 • Communicatie en feedback;
 • Ondersteuning van leren.

Wat wordt er gevraagd?

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring gedurende de laatste 8 jaar als teamcoach/aanjager;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 8 jaar met het vormen / begeleiden van zelfsturende teams (in oprichting);
 • Werkervaring binnen het sociaal domein, sector werk en inkomen of met een werkbedrijf in de afgelopen 6 jaar.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 3 april 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring