Bedrijfsarts

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een bedrijfsarts. Het betreft een functie voor 6 tot 8 uur per week, voor de duur van 12 maanden (startdatum januari 2021), met mogelijk een optie tot verlenging.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Opdracht
In kalenderjaar 2019 was het ziekteverzuimpercentage van de organisatie 4,2% en de meldingsfrequentie 0,8. Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg hanteren wij ten aanzien van verzuim de visie: ‘Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’. Binnen de organisatie hanteren wij in beginsel het eigen-regie model waarbij de direct leidinggevende de casemanager is van het verzuim en waarbij deze op verzuimgebied ondersteunt wordt door de HR-adviseur. De bedrijfsarts wordt dan ook ingezet als adviseur van de leidinggevende en medewerker, en niet als beslisser in het verzuimproces. Dit neemt niet weg dat de bedrijfsarts gezien zijn medische professie een zorgplicht heeft in het kader van de WGBO. Als bedrijfsarts heb je uiteenlopende bedrijfsgeneeskundige taken op het gebied van verzuimbegeleiding, gezondheidsbescherming en (infectie)preventie. Deze taken combineer je met een integrale adviesrol op het terrein van arbeid en gezondheid. Daarnaast draag je bij aan belangrijke thema’s zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de maatregelen rondom corona. Er is een hoge werkdruk binnen de organisatie. De organisatie wil inzetten op het verminderen van de werkdruk en verwacht daarbij ondersteuning van de bedrijfsarts.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • Voeren van een laagdrempelig spreekuur inclusief het Arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • Proactief, gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. verzuimproblematiek en specifieke onderwerpen zoals wettelijke rechten en plichten van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid, subsidiemogelijkheden, verplichtingen richting het UWV en het op derden verhalen van loondoorbetalingsverplichtingen.
 • Bijdrage leveren aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Adviseren en ondersteuning van de organisatie bij het verminderen / omgaan met de werkdruk en gerichte gezondheidsbewaking voor specifieke doelgroepen.
 • Adviseren op maatregelen die de fysieke en mentale belasting van het thuiswerken met zich mee brengen voor medewerkers.
 • Bezoeken van de werkvloer; niet alleen in de begeleiding van de verzuimende medewerker maar ook om zich op de hoogte te stellen van hoe de organisatie werkt en wat er speelt.
 • Nauwe samenwerking en afstemming met Bedrijfsmaatschappelijk werk en de Arbeidsdeskundige bij raakvlakken in de verzuimbegeleiding van de medewerker.
 • Verslaglegging spreekuren met een helder re-integratieadvies (binnen systemen van de gemeente, met uitzondering van medische verslaglegging).
 • Adviseren bij (dreigend) langdurig verzuim over de re-integratie met een ruime blik vooruit en het opstellen van formulieren in het kader van Wet Verbetering Poortwachter die hij / zij als bedrijfsarts aan moet leveren.
 • Deelname aan multidisciplinaire overleggen, zoals het Arbo overleg, Preventiemedewerkers overleg, OR etc.

Wie zoeken we?
De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt volgens het eigenregiemodel, waarbij leidinggevenden primair zelf verantwoordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts heeft de rol van adviseur (geen beslisser). In de praktijk is het hanteren van het eigen-regiemodel nog volop in ontwikkeling. Van de bedrijfsarts wordt verwacht dat zijn rol bijdraagt in de doorontwikkeling naar het regie-model en de leidinggevenden en medewerkers daarvoor handvatten aanreikt.

De gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek naar een praktisch ingestelde, onafhankelijke bedrijfsarts die een juiste afweging kan maken tussen bedrijfsbelangen en de individuele mens. Dit uit zich onder meer in het vooraf dan wel achteraf verifiëren van relevante zaken bij leidinggevenden en / of behandelaren alvorens een advies af te geven.

De gemeente Leidschendam-Voorburg vraagt om flexibiliteit en bereikbaarheid. Dat is onder andere zichtbaar in het ‘tussendoor’ telefonisch bereikbaar zijn voor voorbespreking, maar ook voor afstemming met betrekking tot lopende verzuimcases.

De gemeente Leidschendam-Voorburg ziet de rol van de bedrijfsarts niet als een solistische rol, maar als verlengstuk van de organisatie. In dat kader is het belangrijk om begrip te hebben voor de (geschiedenis van de) organisatie en in staat te zijn verbinding te maken met verschillende persoonlijkheden en collega’s (leidinggevenden en medewerkers) met verschillende werk- en denkniveaus. Dit betreft ook de integrale samenwerking met andere professionals (zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker) in wijze van optreden richting zieke medewerkers.

De gemeente Leidschendam-Voorburg kijkt uit naar een bedrijfsarts die up to date kennis heeft van wet –en regelgeving, die goed luistert en op analytische wijze relevante aspecten binnen de gezondheidsstatus van de medewerker bekijkt (oorzaak / gevolg, vraag achter de vraag etc.). Een bedrijfsarts die een boodschap met oog voor de mens kan overbrengen, aansluiting zoekt bij de belevingswereld van de medewerker of leidinggevende maar hierin wel een eigen standpunt blijft bezien.

Van het spreekuur wordt een to-the-point (schriftelijk of telefonische) terugkoppelingen verwacht, waarbij nadrukkelijk de vraagstelling van de leidinggevende wordt meegenomen. Hierbij maakt de bedrijfsarts gebruik van het personeelsinformatiesysteem van de gemeente (met uitzondering van het vastleggen van medische gegevens). De gemeente draagt zorg voor de noodzakelijke toegang en begeleiding van de arts binnen het systeem.

Wat wordt er gevraagd?

 • De Bedrijfsarts is gecertificeerd en opgenomen in het BIG-register (registratienummer vermelden in het cv);
 • De Bedrijfsarts is gemiddeld 7,5 uren per week beschikbaar;
 • Garandeert de continuïteit van de dienstverlening; bij afwezigheid langer dan 5 werkdagen dient inschrijver zorg te dragen voor gelijkwaardige en aanvaardbare vervanging.

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor vrijdag 13 november 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring