Business controller / Financieel adviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn wij op zoek naar een business controller / financieel adviseur. Het betreft een functie voor 24/36 uur per week voor de duur van drie maanden (september tot en met december 2020). Er is mogelijk een optie tot verlenging.

Advies inzake vereenvoudigen PDC, het tijdschrijfsysteem en bekostigingsmodel

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We adviseren iedereen – bewoners en ondernemers – die in de omgeving iets wil bouwen. We zijn de uitvoeringsorganisatie voor vergunningen, toezicht en handhaving voor bouw en milieu. Dit doen we in opdracht van 6 gemeenten en de Provincies Gelderland en Overijssel.

De producten van de ODRN zijn vastgelegd in een Producten en Diensten Catalogus (PDC). Op basis van de PDC doen onze opdrachtgevers de jaarlijkse bestelling , plannen we onze productie en verrekenen we onze inzet met opdrachtgevers.. Medewerkers registreren de bestede uren door op zaaknummers en bijbehorende producten te schrijven.. Het in rekening brengen van omzet aan opdrachtgevers gebeurt op basis van een vaste productprijs of op nacalculatiebasis.

We willen onze PDC en de tijdschrijfsystematiek vereenvoudigen. Hiervoor hebben we de volgende argumenten: De PDC is omvangrijk en bestaat uit meer dan 300 producten. Ons tijdschrijfsysteem heeft honderden tijdschrijfregels. Het onderhoud van en het rapporteren over de producten is tijdrovend,  Het toepassen van het tijdschrijfsysteem is belastend en het kost veel tijd van alle medewerkers om het bij te houden

Ook willen we de wijze van afrekenen met opdrachtgevers evalueren. De uitkomst hiervan kan zijn dat we overgaan op een andere afrekensystematiek. Onze afrekensystematiek, op basis van een vaste productprijsprijs of op nacalculatiebasis, heeft een aantal nadelen:

·         De productprijzen/uurtarieven zijn niet  in alle gevallen goed bepaald, waardoor onze producten niet voor de juiste prijs worden afgerekend.

·         De nadruk ligt op kwantiteit (productie halen) in plaats van op kwaliteit

·         Er is een grote rapportagedruk en de gesprekken gaan vaak over geld en niet over de inhoud

·         De systematiek waarbij we per opdrachtgever afrekenen nodigt niet uit tot gemeenschappelijkheid

Verantwoordelijkheden

De opdracht dient te resulteren in een oriëntatie en adviesdocument en in een plan van aanpak.

Het oriëntatie en adviesdocument bevat de uitkomst van een oriëntatie op een ingekorte PDC, een vereenvoudigd tijdschrijfsysteem en een bekostigingsmodel. Dit document, dat we op 4 november door ons Dagelijks Bestuur willen laten vaststellen, bevat:

·         Een verkenning bij andere omgevingsdiensten

·         Een oriëntatie op verschillende mogelijkheden van een ingekort PDC, een vereenvoudigd tijdschrijfsysteem en een bekostigingsmodel. De oriëntatie bevat een uitwerking van consequenties voor de interne organisatie, vooropdrachtgevers en een kosten-baten analyse.

·         Een verkenning naar de haalbaarheid om het tijdschrijfsysteem al met ingang van 1 januari 2021 te  vereenvoudigen zodat het dagelijks bestuur hier eventueel op 4 november al een besluit over kan nemen.

·         Uitgewerkte criteria waaraan een ander bekostigingsmodel dient te voldoen

Het oriëntatie en adviesdocument, de input van het Dagelijks Bestuur hierop en een nadere verkenning worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak, dat we op 16 december aan het DB willen voorleggen, bevat:

·         Een advies over een ingekort PDC dat in ieder geval voldoet aan de eisen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging.

·         De scores van andere bekostigingsmodellen op basis van de criteria die het Dagelijks Bestuur op 4 november vastgesteld heeft en een doorrekening van herverdeeleffecten bij deelnemers en een advies over een ingroeipad.

·         Advies over een voorkeursmodel

·         Planning van implementatie rekening houdend met mogelijke vervanging van ons zaaksysteem en de invoering van de Omgevingswet en de Wet Ketentoezicht Bouwen.

·         Een nadere uitwerking van de implementatie met een inschatting van de benodigde capaciteit en de kosten van implementatie.

·         Uitwerking van randvoorwaarden

Onderdeel van de opdracht is het creëren van  draagvlak bij betrokkenen (opdrachtgevers/deelnemers, bestuurders, werknemers ODRN)  voor een ander bekostigingsmodel, PDC en tijdschrijfsysteem.

Een eventuele verlenging of vervolgopdracht betreft ondersteuning bij de implementatie.

Wat wordt er gevraagd?

  • 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke omgeving;
  • Relevante HBO opleiding;
  • Aantoonbare betrokkenheid bij soortgelijke complexe opdrachten met verschillende (bestuurlijke) stakeholders.

 

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan uiterlijk voor donderdag 20 augustus a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring