Contractmanager Sluisbuurt

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een contractmanager Sluisbuurt. Het betreft een functie voor 12 tot 20 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum medio 2020), met optie tot verlenging.

De opdrachtgever en de uitvraag
Personeel & Organisatie Advies (P&OA) treedt op als lead buyer voor inhuur personeel. De opdrachtgever van deze uitvraag is het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IB). Voor het gebiedsontwikkelingsproject staat de vacature open voor contractmanager.
De Sluisbuurt is een grootschalig gebiedsontwikkelingsproject waar in de aankomende 15 jaar een moderne, duurzame stadswijk tot ontwikkeling wordt gebracht. In totaal zullen er 5500 woningen verijzen met een ruimte voor detailhandel, horeca en recreatie, met voor Amsterdam unieke hoogbouw tot 125m hoog.

Het Ingenieursbureau is voor dit project verantwoordelijk voor de technische projectleiding wat inhoud dat zij de technisch adviseur is in planvorming en verantwoordelijk is voor  het ontwerp, engineering, inkoop, realisatie en overdracht van de boven en ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte. Hierbij moet gedacht worden bouw- en woonrijp maken, aanleg (bouw)wegen, bruggen, kademuren, watergangen, duikers,  groeninrichting en grotere infrastructurele inrichtingen.
Het team Sluisbuurt wordt aangestuurd door het Integraal Project Managementteam (IPM) waarin de werkvelden Projectmanagement, Technisch management, Omgevingsmanagement, Management projectbeheersing én contractmanagement te onderscheiden zijn. En in het geval van de Sluisbuurt zijn deze werkvelden bij verschillende personen belegd zijn.
Voor de rol contractmanager wordt onderscheid gemaakt op strategisch niveau en operationeel niveau.

Op strategisch niveau draagt de contractmanager de eindverantwoordelijkheid van de contracten en/of deelopdrachten die zijn gerelateerd aan de werkzaamheden in de Sluisbuurt. Hierbij heeft de contractmanager een sturende taak richting de projectteams op de Sluisbuurt op het gebied van het te volgen inkoop-/contractmanagement proces en planning (bewaking van de voortgang en status) en keuze van contractvorm UAV of UAV-GC. De contractmanager op strategisch niveau toetst ook alle aanbestedingsdocumenten voordat deze door projectteams worden vrijgegeven, om de kwaliteit en de Amsterdamse werkwijze te borgen. Tijdens de realisatiefase van de deelprojecten is de contractmanager, na de projectleider, het eerste escalatieniveau.

Op operationeel niveau vervult de contractmanager in de voorbereidings- en aanbestedingsfase de rol van een inkoopadviseur en ondersteund de teams bij het opstellen van documenten en begeleiding van de aanbesteding behorend bij de gekozen contractvorm. De contractmanager op operationeel niveau begeleidt de overgang van de voorbereiding naar de uitvoering en bij het inrichten van de VISI en GBA omgeving. Ook is de contractmanager het eerste aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot de afgesloten overeenkomst in de realisatiefase.

In het geval er een RAW bestek is aanbesteed, zal een directievoerder en toezichthouder de contractbeheersing op zich nemen. Op het moment dat een UAV-gc contract is aanbesteed, dient in de voorbereidingsfase, in overleg met de contractmanager (op operationeel niveau), te worden vastgesteld hoe de rol van contractmanager wordt ingevuld.

Werkzaamheden
Het IPM team zoekt een contractmanager die onder meer voor de hiervoor benoemde inkooptrajecten de aanbesteding voorbereiden, uitvoeren en het na gunning volgende contractmanagement implementeren in de staande organisatie en de realisatie van projecten kan begeleiden. O.a. de onderstaande activiteiten en producten maken onderdeel uit van de gevraagde opdracht en kunnen plaats vinden en worden gevraagd te realiseren door opdrachtnemer gedurende de periode dat inkoopondersteuning nodig is:

– Opstellen inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
– Advisering inkoopstrategie (exclusief technische inhoud);
– Advisering over Beste Prijs, Kwaliteit Verhouding (BPKV) uitvragen;
– Advisering met betrekking tot UAV, UAV-GC contractvormen en andere vormen van aanbesteden;
– Opstellen contractstukken inclusief aanbestedingsdocumenten (exclusief technische inhoud/vakinhoudelijke kennis (PvE);
– Opstellen contractmanagementplan;
– Procesbegeleiding aanbesteding (exclusief technische inhoud);
– Procesbegeleiding beoordeling van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI);
– Opstellen gunningsadvies;
– Opstellen brieven gunningsbeslissing en opdrachtbrief;
– Voeren van afwijzings- en toelichtingsgesprekken met inschrijvers;
– Ondersteunen van juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten;
– Afwikkelen van klachtenprocedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten;
– Deelnemen aan het IPM overleg van het Sluisbuurt.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Wat wordt er gevraagd?

  • In het bezit van een erkend hbo of wo diploma;
  • In de laatste 10 jaar minimaal 3 jaaraantoonbare ervaring opgedaan als inkoopadviseur /contractmanager in de GWW en daarbij minimaal vier (4) meervoudig en/of Europese aanbestedingstrajecten, en uitvoeringsprojecten

Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór 3 juni 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring