Projectmanager Haal Centraal

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Kadaster in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een ‘projectmanager haal centraal’. Het betreft een functie voor 16 uur per week, voor de duur tot eind 2020 (startdatum medio juli 2020), met optie tot verlenging.

Aard van de taken:

 • leidinggevend
 • uitvoerend
 • coördinerend

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Voor meer informatie over het Kadaster zie www.kadaster.nl

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Het door de VNG geleide programma Haal Centraal stelt gemeenten in staat de verstrekking van basisgegevens aan binnengemeentelijke afnemers te kunnen outsourcing naar Landelijke Registraties. Het Kadaster realiseert API’s die rechtstreekse afname van basisgegevens bij de BRK (Basis Registratie Kadaster) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) mogelijk maakt (‘centraal halen’). Hiermee worden gemeentelijke gegevensmagazijnen overbodig.

Het leveren van API producten is voor het Kadaster relatief nieuw. Het programma heeft derhalve ook een ‘leer’ doelstelling op het gebied van product definitie en technologieontwikkeling. De eerste producten zijn inmiddels opgeleverd en het programma gaat nu een tweede fase van verdere ontwikkeling in.

Het betreft een lopend project met een voorlopige (formele) einddatum van 1 januari 2021, met een mogelijk vervolg.

Opdrachtomschrijving
De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structuren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om een resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
De opdracht die moet worden uitgevoerd is ervoor zorgen dat het Kadaster als partner in het (door de VNG gerunde) programma “Haal Centraal” een aantal API’s gaat ontwikkelen op onze basisregistratie BRK, inclusief BRK-PB, en de landelijke voorzieningen BAG en eventueel WOZ, zodanig dat die toegesneden zijn om te worden gebruikt in gemeentelijke bedrijfsprocessen, en zorgen voor een business model en door de opdrachtgever gegunde opdracht om deze services in de beheerfase te kunnen blijven beheren en exploiteren

De opdracht dient het Kadaster nog beter in verbinding te brengen met de gemeenten als belangrijke stakeholder voor ons. We dragen bij aan de ontwikkeling van het Common Ground concept dat de gemeenten nu volop aan het ontwikkelen zijn, en aan de ontwikkeling van de Agenda Digitale Overheid (NL Digitaal, van BZK).

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een projectmanager zijn: 

 • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast;
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is;
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues;
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan);
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan;
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren;
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders.Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • Regie op de bijdrage van het Kadaster aan Haal Centraal en de oplevering van producten;
 • Coördinatie, en soms bemiddeling, van de relatie tussen Kadaster en de VNG;
 • Financiële rapportage t.b.v. externe facturering;
 • Verbetering van onderlinge communicatie en afstemming, o.a. over backlog ontwikkeling, specificaties en oplossingen;
 • Duidelijkheid verkrijgen in Kadaster beleid op het spectrum bron-gedreven vs. klant-specifiek;
 • Afhankelijkheden managen tussen vernieuwende Haal Centraal wensen en op te starten Kadaster programma’s als API Management, BRK Meldingen, Dataplein;
 • Coördineren van de totstandkoming van een structurele SLA vanaf 2021 met een structurele financiering.

Functie eisen/wat wordt er gevraagd?

 • Je bent inzetbaar tot en met 1 januari 2021, voor 16 uur per week;
 • Minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager;
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, zoals ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan;
 • Aantoonbare kennis van verandermanagement;
 • Aantoonbare kennis en begrip van van IT ontwikkelingen rond data ontsluiting.

Reactietermijn

Spreekt de functie je aan en voldoe je aan het gevraagde profiel, reageer dan uiterlijk vóór donderdag 2 juli a.s.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring