Senior jurist

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior jurist. Het betreft een functie voor 24-36 uur per week, voor de duur van een jaar (startdatum z.s.m.), met optie tot verlenging.

Functieomschrijving
Jurist Omgevingsrecht, juridische advisering en opstellen juridische producten in het Omgevingsrecht voor projecten Overhoeks, Cruquius en Buiksloterham.

Werkzaamheden
•is verantwoordelijk voor de procedure en het planproces van juridische producten, zoals bestemmingsplannen en MER;
•redigeert planregels en toelichtingen en verzorgt het overleg en beantwoording ex artikel 3.1.1 Bro;
•stelt adviezen voor de bestuurscommissies en stelt college- en raadsvoordrachten en raadsbesluiten op voor bestemmingsplannen en besluiten van vaststelling hogere waarden op grond van de Wgh;
•is verantwoordelijk voor het opstellen van bestemmingsplannen en de planprocedures en functioneert als projectleider, ook voor milieueffectrapportages;
•adviseert over bouwinitiatieven en ruimtelijke onderbouwingen en stelt ruimtelijke onderbouwingen op;
•adviseert collega’s, projectorganisatie en bestuur zowel mondeling als schriftelijk over: de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten;
•volgt de landelijke ontwikkeling op het gebied van omgevingsrecht, waardoor de jurist ook actuele kennis heeft van de komende Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden, en aanverwante wetgeving alsmede relevante jurisprudentie;
•werkt projectmatig, stelt daarbij offertes en planningen op en is belast met bewaking daarvan alsmede die van de ingezette capaciteit en beschikbare budgetten;
•werkt aan relatiebeheer met verschillende afdelingen binnen de gemeente (projecten, gebieden, vergunningen);
•verantwoordelijk voor complexe juridische projecten en processen met een hoog afbreukrisico voor met name het gemeentebestuur;
•oplossingen bieden voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken die veelal organisatie overstijgend zijn, waaronder het opstellen van stedelijke, juridische kaders;
•een actieve rol in het uitdragen van kennis op het juridisch vlak, waaronder jurisprudentie.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.
Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.
De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij Amsterdam.

Wat wordt er gevraagd?

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro,Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen;
  • In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als juridisch adviseur binnen gebiedsontwikkelingen/ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden inclusief advisering aan het bestuur;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht, waaronder in ieder geval genoemd moeten worden: Wro, Wabo, Wm, Chw, Wgh;
  • Werkervaring op gelijkwaardige projecten waar het gaat om juridische, technische en bestuurlijke complexiteit , en de soms tegengestelde belangen binnen het speelveld (omwonenden, ontwikkelaars, bedrijven).

Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je belangstelling voor de functie? Reageer dan vóór 28 mei 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring