Strategisch communicatieadviseur

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor het Deltaprogramma Rijn (Arnhem, Den-Haag of locaties in het rivierengebied) zijn wij op zoek naar een strategische communicatieadviseur. Het betreft een functie voor 24-28 uur per week, voor de duur van een jaar, met optie tot verlenging.

Vanuit het Deltaprogramma werken overheden en partijen samen aan een veilig, klimaatbestendig en aantrekkelijk Nederland. In het gebied van de Rijn is dat een aanzienlijke opgave. De Rijn en bijbehorende riviertakken Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek moeten steeds grotere hoeveelheden water kunnen afvoeren en lage rivierstanden voorkomen. Daarom worden dijken versterkt, wordt de verdeling van het water in stand gehouden en wordt gezocht naar mogelijkheden om de rivier te verruimen. Waar mogelijk gebeurt dit in samenhang met andere geplande of gewenste ingrepen langs de rivieren, bijvoorbeeld op terrein van natuur, waterkwaliteit, economische ontwikkeling of scheepvaart.

De uitgangspunten voor de plannen waren in de voorkeurstrategie grote rivieren vastgelegd. Deze strategie wordt nu herijkt en verbreedt naar het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Om de verschillende beleidsdoelen in de rivieren te kunnen realiseren en kansen te verzilveren moeten het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de handen ineenslaan en als één overheid samenwerken. In het programma IRM leggen we alle opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur- en economische ontwikkeling, zoetwatervoorziening en een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart naast elkaar. We zoeken op systeemniveau naar maatregelen waarmee we de rivieren veiliger maken en genoemde doelen realiseren zoals natuur, zoetwaterbeschikbaarheid, bevaarbaarheid, economische ontwikkelingen bevorderen en een aantrekkelijk riviersysteem.

De minister en bestuurders van de regio hebben in juli jl. de bestuurlijke opdracht voor IRM vastgesteld en een stuurgroep IRM ingesteld.  De komende jaren worden nieuwe beleidslijnen voor afvoercapaciteit en bodemligging uitgewerkt en vastgelegd in een Programma onder de Omgevingswet. Ook wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en wordt een advies voor realisatie ervan voorbereid. Dat doen we natuurlijk als overheden samen met onze gebiedspartners, zoals belangenorganisaties. Alle belangen wegen we zorgvuldig mee bij het opstellen van de plannen.

Doel van communicatie

Voor Deltaprogramma Rijn:

Communicatie wordt ingezet om bij te dragen aan informatievoorziening, samenwerking en gedeeld eigenaarschap voor maatregelen en ontwikkelingen binnen het  Deltaprogramma Rijn. Communicatie DP Rijn draagt daarnaast bij aan het verbinden van regionale projecten en aan de bredere context van het landelijke Deltaprogramma.

Programma IRM:

Deltaprogramma Rijn werkt ook mee aan de opdracht voor het nieuwe programma Integraal Riviermanagement (IRM). Een grotendeels nog te ontwikkelen doeltreffende positionering van het programma bij alle (water)partners en een gedegen participatiestrategie zorgen ervoor dat de kennis over en het draagvlak voor het programma groeit en er over circa twee jaar een breed gedragen Programma onder de Omgevingswet ligt waarin alle mogelijke belangen zorgvuldig zijn meegewogen.

Verantwoordelijkheden

Voor het Deltaprogramma Rijn ben je de strategisch communicatieadviseur en voor het programma IRM maak je onderdeel uit van een omgevings- en participatieteam onder leiding van een omgevingsmanager. Aan genoemde taken voor IRM werk je samen met dit team.

 • (Strategisch) adviseren van o.a. programmateam DP Rijn, Kernteam IRM en Riviertaktrekkers.
 • Schakel (staf)Deltacommissaris – regio.
 • Schrijven van communicatie- en participatie(deel)plannen en de uitvoering daarvan. Voor zowel DP Rijn als voor IRM.
 • Conceptontwikkeling en laten produceren van (visuele) online en offline middelen.
 • Organiseren van (bestuurlijke) bijeenkomsten en evenementen.
 • Organiseren en coördineren communicatiecommunity (water)partners met als voornaamste doelen: betrokkenheid, inbreng, eenduidige communicatie en woordvoering.
 • Vast onderdeel van het DP Rijn programmateam, het riviertaktrekkersoverleg en het kernteam communicatie/participatie IRM. Incl, de bijbehorende overleggen. Adhoc ook aansluiten bij andere overleggen in Den Haag en door het gehele rivierengebied.

Wat wordt er gevraagd?

 • minimaal 10 jaar ervaring als (strategisch) communicatieadviseur, waarvan minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2020) als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit heeft te maken met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen en de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als communicatieadviseur met participatieprojecten of -programma’s.

Voldoe je aan bovenstaand profiel? Reageer dan vóór 11 februari 2020.

 

 

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring