Wabo Vergunningverlener

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Vacature Beschrijving

Voor de gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Wabo Vergunningverlener. Het betreft een functie voor 27-36 uur per week, voor een periode van 6 maanden met optie tot verlenging.

Organisatie:
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De afdeling bestaat uit twee teams:
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid.
De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

De uitvraag ziet in principe op zwangerschapsvervanging voor zes maanden, maar indien na afloop van die periode (nog) sprake is van grote drukte behoort verlenging (twee maal voor zes maanden) tot de mogelijkheden.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

1. Het beoordelen en afhandelen van (complexe) aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
a. bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
b. tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
c. overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
a. regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
b. controleren van de volledigheid en / of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
c. toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en / of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
d. het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
e. het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen / adviseurs van relevante vakdisciplines;
f. opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
g. het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc.) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
h. organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
i. waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
a. verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
b. beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

Functie-eisen:

– Aantoonbare kennis van vergunningverlening.

Gunningscriteria:

– Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 op het gebied van bouwkunde, ruimtelijke ordening en / of rechten;
– Minimaal Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 afgerond;
– Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Wabo vergunningverlener in de afgelopen 4 jaar;
– Aantoonbare kennis met het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten;
– Aantoonbare wekervaring met het zaaksysteem Squit2020;
– Een afgeronde aanvullende cursus Bouwbesluit of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2.

 

Voldoe je aan het profiel en heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk voor 22 juni.
Bij vragen kan je contact opnemen Yvonne Loocks, telefonisch bereikbaar via 075-6151045.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Privacyverklaring